správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Finanční služby nabízené v souvislosti se správou domů

Odchozí platební styk

Odchozí platební styk zahrnuje veškeré bankovní operace, při nichž jsou peněžní prostředky klienta poukazovány na účty dodavatelů energií a služeb. Míru přístupu správce k finančním prostředkům subjektu si určí každý klient sám.

Možnosti přístupu na účet klienta dle oprávnění:

  • žádný přístup (cca. 20% klientů) - subjekt je vlastníkem bankovního účtu, na účet nemáme žádný přístup, účtujeme dle domem předaných výpisů z účtu, pro platební styk připravuje naše firma příkazy k úhradám jednotlivých faktur (za vodu, elektřinu, opravy, atd...) a ty předává subjektu k provedení spolu s kopií uhrazované faktury. Dům potom zajistí po kontrole správnosti příkazu jeho podání u příslušné banky, kde má dům vedený svůj účet
  • částečný přístup (cca. 10% klientů) - subjekt je vlastníkem bankovního účtu, na účet máme přístup pouze pro nahlížení - tzn. stahování výpisů do našeho účetního systému. Nepotřebujeme tedy od klienta předávat výpisy, ostatní úkony jsou stejné jako v bodu 1)
  • úplný přístup (cca. 70% klientů) - subjekt je vlastníkem účtu, klientem máme povoleno účet ovládat elektronicky, příkazy k jednotlivým platbám faktur (voda, elektřina, opravy, atd.) jsou prováděny přímo z účetního systému firmy MATY, oprávněnými osobami k provádění těchto finančních transakcí jsou pouze majitel firmy, popř. hlavní ekonomka či 2 pracovníci pouze ve dvojici. Klient dostává od bankovního ústavu měsíční výpis pohybů na účtu, aby mohl zkontrolovat, že byly provedeny pouze oprávněné převody peněžních prostředků
  • přechodné období - firma MATY založí účet před získáním právní subjektivity klienta, po jejím získání převede účet na nově vzniklý subjekt

Příchozí platební styk

Příchozí platební styk je tvořen převážně platbami jednotlivých uživatelů bytů na účet subjektu. Výši měsíčního předpisu, číslo účtu klienta a variabilní symbol platby jsou uvedeny na evidenčním listu uživatele, který každý uživatel bytu od správce obdrží. Před každou změnou výše měsíčního předpisu je zasílán nový evidenční list.

Způsob úhrady měsíčního předpisu plateb si každý uživatel bytu určí sám dle svého přání.

Možnosti plateb za užívání bytu:

  • inkaso z účtu uživatele - nejjednodušší způsob - klient pouze povolí inkaso a určí výši limitu inkasované částky ve svém bankovním ústavu nebo přes internetové bankovnictví - platby z jeho účtu odchází na základě příkazu k inkasu, který připravuje účetní firmy MATY a je proveden oprávněnými osobami klienta - vždy je inkasována částka platná pro daný měsíc)
  • trvalý příkaz k úhradě z účtu uživatele bytu na účet subjektu - při tomto druhu úhrady musí uživatel bytu aktualizovat výši trvalého příkazu s každou změnou výše měsíčního předpisu
  • jednorázový příkaz k úhradě z účtu uživatele na účet subjektu - uživatel bytu musí každý měsíc zadat příkaz k úhradě dle aktuální výše měsíčního předpisu
  • složenka - uživateli bytu je každý měsíc doručena složenka, její úhradu pak uživatel zajistí na poště
  • SIPO - rozšířený způsob hlavně mezi staršími uživateli bytů je omezen počtem odpovídajících kódů poplatku vztahujících se k užívání bytu
  • platba v hotovosti přepážce banky na účet subjektu - zpravidla nejdražší způsob, některé bankovní ústavy vybírají za tuto službu poplatek ve výši až 45,00 Kč